Kto
spracúva Vaše osobné údaje
?


Vaše osobné
údaje spracúva spoločnosť
Tvoja Dodavka s.r.o. so
sídlom
Húskova 87, 040 23
Košice-Sídlisko KVP
, Slovenská republika, IČO:
47432560
, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I oddiel: Sro,
vložka č. 33536/V
(ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom
ste v postavení dotknutej osoby,
t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše
osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou
politikou prevádzkovateľa
.

 

Akými
právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

 

·        
Právo na prístup – máte právo na poskytnutie
kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o
tom, ako Vaše osobné údaje používame.

·        
Právo na opravu – ak si myslíte že údaje,
ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás
požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

·        
Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás
požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.

·        
Odvolať súhlas
v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte
právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás
spracúvali.

·        
Právo na obmedzenie spracúvania – za
určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše
osobné údaje.

·        
Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte
právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú
tretiu stranu podľa Vášho výberu

·        
Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov,
ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.

·        
Právo podať návrh na začatie
konania o ochrane osobných údajov
– ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame
nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov 
zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná
poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na
uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V
prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte
právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla prevádzky spoločnosti:
Alexandra Dubčeka 37, 040 18 Košice  –
Krásna, Slovenská republika alebo na e-mail:______________.

Prevádzkovateľ nebude
používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania.

 

Bližšie informácie
o spracúvaní osobných údajov
 

Kontaktný formulár

 


Účel spracúvania 


zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára na webe,
vybavovanie žiadostí.


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným
oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie prostredníctvom
webu.


Kategória dotknutých osôb


záujemcovia o informácie, potenciálni klienti


Kategória osobných údajov


meno, e-mail,údaje uvedené predmete správy


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým
je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona


Lehota na výmaz osobných údajov


10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený

 

 

Prenos osobných údajov do
tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

 

 

 

 

Objednávky
e-shop – predaj produktov

 


Účel spracúvania 


uzatváranie a správa objednávok (zmlúv) cez e-shop


Právny základ


zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR


Kategória dotknutých osôb


klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, adresné údaje (krajina, ulica, PSČ, mesto), tel. číslo,
e-mail, informácie uvedené v poznámke, (osobitné fakturačné údaje, ak je
klientom právnická osoba alebo SZČO)


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty,
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,externý
dodávateľ zabezpečujúci prepravu tovaru,externý partner poskytujúci platobnú
bránu, externý dodávateľ zabezpečujúci prepravu tovaru


Lehota na výmaz osobných údajov


10 rokov od vykonania objednávky

 

 

Prenos osobných údajov do
tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa 

 

Objednávky –
prenájom motorových vozidiel

 


Účel spracúvania 


uzatváranie a správa objednávok (zmlúv) cez web


Právny základ


zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR


Kategória dotknutých osôb


klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, adresné údaje (krajina, ulica, PSČ, mesto), tel. číslo,
e-mail, informácie uvedené v poznámke, (osobitné fakturačné údaje, ak je
klientom právnická osoba alebo SZČO), číslo občianskeho preukazu, číslo
vodičského preukazu klienta, prípadne osoby oprávnenej konať v mene
klienta, ak je klientom právnická osoba


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty,
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, externý
partner poskytujúci platobnú bránu.


Lehota na výmaz osobných údajov


10 rokov od vykonania objednávky

 

 

Prenos osobných údajov do
tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa 

Zmluva
o nájme motorového vozidla

 


Účel spracúvania 


uzatváranie a správa zmlúv


Právny základ


zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR


Kategória dotknutých osôb


klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, adresné údaje (krajina, ulica, PSČ, mesto), tel. číslo,
e-mail, informácie uvedené v poznámke, (osobitné fakturačné údaje, ak je
klientom právnická osoba alebo SZČO), číslo občianskeho preukazu, číslo
vodičského preukazu klienta, prípadne osoby oprávnenej konať v mene klienta,
ak je klientom právnická osoba


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty,
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,


Lehota na výmaz osobných údajov


10 rokov od uzatvorenia zmluvy

 

 

Prenos osobných údajov do
tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

 

 


neuskutočňuje sa 

Účtovné
a daňové povinnosti

 


Účel spracúvania 


plnenie zákonných povinností v oblasti daní a účtovníctva


Právny základ


zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č.595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov


Kategória dotknutých osôb


klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, číslo bankového účtu (prípadne e-mail), údaje súvisiace s
platbou


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty,
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona


Lehota na výmaz osobných údajov


10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti

 

 

Prenos osobných údajov do
tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

 

Reklamácie

 


Účel spracúvania 


vybavovanie reklamácií tovarov a služieb


Právny základ


zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, zákon č. 102/2014 Z.
z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Kategória dotknutých osôb


klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, identifikačné údaje spoločnosti, ak je klient právnická
osoba a osobné údaje súvisiace s predmetom reklamácie v súlade so zásadou
minimalizácie,


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty,
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,


Lehota na výmaz osobných údajov


1 rok od vybavenia agendy súvisiacej s reklamáciou

 

 

Prenos osobných údajov do
tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

 

Uplatňovanie
právnych nárokov

 


Účel spracúvania 


uplatňovanie
právnych nárokov vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným
oprávneným záujmom je uplatňovanie právnych nárokov.


Kategória dotknutých osôb


klienti, bývalý klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov


Kategória osobných údajov


kontaktné osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa, údaje z objednávok,
ďalšie osobné údaje nevyhnutné na splnenie zákonných požiadaviek pri
uplatňovaní práv


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty,
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona


Lehota na výmaz osobných údajov


pri práve na náhradu škody plynie premlčacia doba odo dňa, keď sa poškodený
dozvedel alebo mohol dozvedieť o škode a o tom, kto je povinný na jej náhradu
(štvorročná subjektívna lehota), končí sa však najneskôr uplynutím 10 rokov
odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

 

Prenos
osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

 

Evidencia
klientov

 


Účel spracúvania 


evidencia
klientov


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným
oprávneným záujmom je evidencia klientov, efektívne plnenie záväzkov.


Kategória dotknutých osôb


klienti


Kategória osobných údajov


kontaktné osobné údaje uvedené v objednávkach ako meno, priezvisko,
e-mail, tel. číslo


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty,
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona


Lehota na výmaz osobných údajov


po ukončení zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom (vykonaní objednávky)

 

 

Prenos
osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám


neuskutočňuje sa

Uplatňovanie
práv dotknutých osôb – ochrana osobných údajov

 


Účel spracúvania 


evidencia
uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa
čl. 33 a 34 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným
oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv a oznámení porušenia
ochrany osobných údajov


Kategória dotknutých osôb


klienti


Kategória osobných údajov


údaje vzťahujúce sa pre uplatnenie práva, údaje, ktoré uvedie oznamovateľ pri
oznámení porušenia ochrany


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty,
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona


Lehota na výmaz osobných údajov


do 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia
ochrany údajov

 

Prenos
osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

 

Registrácia
e-shop

 


Účel spracúvania 


evidencia registrovaných členov e-shopu, správa registrovaných účtov


Právny základ


súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. písm. a) Nariadenia GDPR


Kategória dotknutých osôb


registrovaní členovia


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, heslo


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty,
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona


Lehota na výmaz osobných údajov


1 rok od inaktivity člena v e-shope

 

 

Prenos osobných údajov do
tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

 

 


neuskutočňuje sa

 

Zasielanie
noviniek klientom

 


Účel spracúvania 


zasielanie informácií o produktoch a novinkách – propagácia
spoločnosti


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným
oprávneným záujmom je informovanie klientov o aktuálnych ponukách


Kategória dotknutých osôb


klienti


Kategória osobných údajov


e-mailová adresa


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty,
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,


Lehota na výmaz osobných údajov


po dobu registrácie v e-shope, resp. po dobu trvania zmluvného vzťahu

 

 

Prenos osobných údajov do
tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

 

Sociálne
siete – komunikácia

 


Účel spracúvania 


zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným
oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie


Kategória dotknutých osôb


záujemcovia o informácie


Kategória osobných údajov


údaje poskytnuté pri vykonávaní komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty,
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,
prevádzkovateľ sociálnych sietí


Lehota na výmaz osobných údajov


po dobu aktívneho využívania konta na sociálnych sieťach,

 

 

Prenos osobných údajov do
tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa