REKLAMAČNÝ PORIADOK 

PRENÁJOM MOTOROVÉHO VOZIDLA

 

www.prenajomdodavok.eu
(aktualizované 01/11/2022)

      I.          VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) spoločnosti Tvoja Dodavka s.r.o.so sídlomHúskova 87, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, Slovenská republika, IČO:47432560, DIČ: 2023878483, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I oddiel: Sro, vložka č.33536/V.
 • Týmto reklamačným poriadkom (ďalej iba „RP“) sa upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie v súvislosti s poskytovaním nájmu motorového vozidla (ďalej iba „reklamačné konanie“) medzi spoločnosťou Tvoja Dodavka s.r.o.(ďalej len „prenajímateľ“) a zákazníkom – spotrebiteľom, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej iba „nájomca“).
 • RP upravuje reklamačné konanie v najmä súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (všetky menované zákony v znení neskorších právnych predpisov), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • RP sa vzťahuje na všetky služby prenajímateľa poskytované nájomcom. Na účely RP sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za chyby služby a vybavením reklamácie a následným ukončením reklamačného konania.

 

        II.          PREVENCIA

 • Uzavretím zmluvy o nájme motorového vozidla nájomca súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.
 • Pri preberaní vozidla je nutné si vozidlo dôkladne skontrolovať a dohliadnuť na to, aby boli všetky poškodenia nájdené na vozidle zaznamenané v preberacom protokole vozidla.
 • Pri preberaní vozidla je nutné si pozorne prečítať informácie o vozidle uvedené v technickom preukaze vozidla a v manuáli k vozidlu
 • Ak bol nájomca účastníkom dopravnej nehody, je povinný prenajímateľovi predložiť vyplnený nehodový protokol, podpísaný všetkými účastníkmi nehody. Ak nájomca nebol vinníkom nehody a nedisponuje nehodovým protokolom, prenajímateľ má právo vymáhať od nájomcu náhradu škody i ušlý zisk.
 • Ak počas prenájmu došlo k poškodeniu vozidla v rámci jednej poistnej udalosti, ale vozidlo je poškodené z dvoch, alebo viacerých strán, je potrebné , aby nájomca fotograficky zdokumentoval miesto nehody. Fotografie následne poskytne prenajímateľovi na preukázanie, že k poškodeniam došlo pri jednej poistnej udalosti, v opačnom prípade má prenajímateľ právo vymáhať náhradu škody za každé poškodenie osobitne.

     III.          PODMIENKY REKLAMÁCIE

 • Každý nájomca má právo na služby v dobrej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.
 • Každý nájomca má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách. Nájomca sa môže proti porušiteľovi domáhať na súde ochrany svojho práv, proti porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa.
 • Prenajímateľ je povinný poskytnúť službu:
  • v deň, ktorý je uvedený v zmluve,
  • kedykoľvek počas lehoty, ktorá je určená v zmluve, ibaže zo zmluvy alebo z účelu zmluvy, ktorý bol prenajímateľovi známy pri uzavretí zmluvy vyplýva, že dobu dodania v rámci tejto lehoty určuje nájomca,

 

 

      IV.          ZODPOVEDNOSŤ

 • Prenajímateľ zodpovedá za chyby, ktoré má poskytnutá služba pri prevzatí nájomcom.
 • Nájomca je povinný oboznámiť sa s obsahom poskytovanej služby najneskôr po prechode nebezpečenstva škody na poskytnutej službe, pričom sa prihliadne na povahu poskytnutej služby.
 • Ak nájomca poskytovaný predmet služby neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na poskytnutej službe, môže uplatniť nároky z chýb zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal predmet poskytnutej služby už v čase prechodu nebezpečenstva škody na poskytnutej službe.
 • Pri poskytnutej službe za nižšiu cenu prenajímateľ nezodpovedá za chyby, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 • Za chybu nemožno považovať zmenu predmetu poskytnutej služby, ktorá vznikla v priebehu poskytovanej služby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.
 • Nájomca je povinný skontrolovať dodanú službu, resp. predmet dodanej služby pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné chyby.
 • Za zjavné chyby sú považované chyby zistiteľné pri preberaní služby, a to najmä nekvalitne poskytovaná služba.
 • Zistené zjavné chyby je nájomca povinný okamžite oznámiť prenajímateľovi, ktorý zjedná nápravu odstránením reklamovanej chyby služby alebo vymením predmetu služby alebo znížením ceny.
 • Neskoršie reklamácie tohto typu nebude prenajímateľ akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.
 • Prenajímateľ nezodpovedá za chyby, ak:
 • nájomca v čase uzavretia zmluvy o chybe vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvorila, musel vedieť, iba že sa chyby týkajú vlastnosti poskytnutej služby, ktoré mala alebo mala mať podľa zmluvy,
 • nájomca spôsobil chybu poskytnutej služby sám,
 • nájomca pred prevzatím služby o chybe služby vedel, resp. bol na chybu alebo chybnú službu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre chybu alebo chybnú službu poskytnutá zľava z ceny služby,
 • chyby vznikli v čase poskytovania služby v dôsledku opotrebenia predmetu služby spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
 • boli chyby spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do predmetu služby alebo jeho súčastí
 • sa služba reklamuje po uplynutí príslušnej lehoty,
 • chyby vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
 • boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním predmetu služby, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom.
 • Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má nájomca právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prenajímateľ je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Nájomca môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu predmetu nájmu, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým prenajímateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu poskytnutej služby alebo závažnosť chyby.
 • Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má nájomca právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 • Tie isté práva prislúchajú nájomcovi, ak ide o odstrániteľné chyby, avšak nájomca nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má nájomca právo na primeranú zľavu z ceny poskytnutej služby, resp. poskytnutie služby navyše.

 

         V.          PROCES REKLAMÁCIE

 

 • Prenajímateľ je povinný nájomcu riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť formou tohto RP.
 • Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo prevádzky spoločnosti Tvoja Dodavka s.r.o., Alexandra Dubčeka 37, 040 18 Košice – Krásna, Slovenská republika, alebo e-mailom na adresu tvojadodavka@gmail.com.
 • Každý nájomca má možnosť oboznámiť sa s konkrétnymi zmluvnými podmienkami najneskôr pri podpise Zmluvy o nájme vozidla, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam. Všetky VOP a RP sú uvedené online na webovej stránke prenajomdodavok.eu
 • Prenajímateľ alebo ním poverený zamestnanec prípadne iná na to určená osoba je povinná vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu poskytnutej služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.
 • Nájomca je povinný podať správu prenajímateľovi o chybne poskytnutej službe bez zbytočného odkladu po tom, čo chybu alebo chybne poskytnutú službu zistil, a to preukázaním na chyby poskytnutej služby.
 • Prenajímateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať nájomcovi potvrdenie o prijatí reklamácie, minimálne v elektronickej forme.
 • V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.
 • Nájomca, ktorý uplatňuje nároky z chýb, vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše chybu a spôsob akým sa chyba prejavuje, alebo akým spôsobom bola chybne poskytnutá služba.
 • Reklamácie sa vybavujú prednostne elektronickou formou. Nájomca adresuje reklamáciu odoslaním emailu na adresu tvojadodavka@gmail.com.
 • Nájomca je povinný pri uplatňovaní reklamácie uviesť v reklamačnom formulári nasledujúce informácie:
 • doklad o poskytnutí služby (zmluvu o nájme, číslo zmluvy o nájme),
 • písomné uvedenie všetkých nedostatkov,
 • návrh na riešenie reklamácie, resp. požadovaný spôsob riešenia reklamácie,
 • návrh na náhradu škody,
 • kontaktnú adresu nájomcu (adresa, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude prenajímateľom vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie.
 • Prenajímateľ vydá nájomcovi potvrdenie o uplatnení reklamácie elektronickou formou.
 • Práva nájomcu zo zodpovednosti za chyby prenajímateľa pri poskytnutí služby prenajímateľom vznikajú len počas doby poskytnutia služby (prenájmu vozidla).
 • Reklamácia sa môžu uplatniť len počas doby poskytnutia služby (prenájmu vozidla) , najneskôr však do 14 pracovných dní po poskytnutí služby (uplynutí doby prenájmu).
 • Výsledkom reklamačného procesu môže byť:
 • zľava z ceny služby,
 • odstránenie chyby,
 • odstúpenie od zmluvy,
 • výmena predmetu nájmu alebo
 • zamietnutím zo strany prenajímateľa.

 

      VI.          ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Právne vzťahy neupravené týmto RP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky
 • PP je dostupný online na dvojadodavka.sk a v prevádzke prenajímateľa na viditeľnom mieste dostupnom nájomcovi.
 • Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmeny tohto RP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

PREDAJ TOVARU

 

www.prenajomdodavok.eu
(aktualizované 01/11/2022)

          I.          VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) spoločnosti Tvoja Dodavka s.r.o.so sídlomHúskova 87, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, Slovenská republika, IČO:47432560, DIČ: 2023878483, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I oddiel: Sro, vložka č.33536/V(ďalej len „Predávajúci“).
 • Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú  súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne  predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.
 • Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.
 • Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je  kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

        II.          DĹŽKA ZÁRUKY

 • Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, cena, množstvo, sériové číslo).
 • Na výslovnú žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

Lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia

 • Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Záručná doba je:
 • 24 mesiacov.Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 • na použitý tovar 12 mesiacov (tovar označený ako použitý)
 • iná v prípade dohody
 • Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb.Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z. z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku.
 • Na kupujúceho podnikateľa sa vzťahujú všeobecné ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady podľa Občianskeho, príp. ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady a záruku za akosť podľa Obchodného zákonníka.

     III.          ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Kontrola tovaru pri prevzatí:

 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť zásielky, poškodenie zásielky). Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu,spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.

V prípade prevzatia zásielky je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť zjavné vady (množstevný a sortimentný rozdiel, znehodnotenie tovaru) e-mailom na adresu:tvojadodavka@gmail.com alebo v prípade osobného odberu tovaru na mieste, ktoré Predávajúci určil ako miesto osobného odberu. Dodatočnú neskoršiu reklamáciu zjavných vád – neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky – bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

 • Predávajúci nezodpovedá za vady ak:
  • Kupujúci spôsobil vadu tovaru sám,
  • Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu výslovne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru,
  • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym, či nadmerným používaním,
  • tovar je reklamovaný po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
  • vady vznikli nesprávnym, nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, skladovaním, servisom,
  • vady vzniknú po uplynutí doby životnosti tovaru.

 

Uplatnenie reklamácie:

 • Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo prevádzky spoločnosti Tvoja Dodavka s.r.o.,Alexandra Dubčeka 37, 040 18 Košice – Krásna, Slovenská republika,alebo e-mailom na adresu tvojadodavka@gmail.com.

Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu sídla predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne “REKLAMÁCIA” a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Taktiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena, dobropis).

 • Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie.Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.
 • Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.
 • Platba je možná len v EUR. Daňový doklad predávajúci zasiela kupujúcemu spolu s tovarom. Predávajúcije platca DPH.

      IV.          VÝLUKY

 • Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
 • mechanickým poškodením tovaru,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 • neodborným zaobchádzaním, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom, ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 • použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé.

         V.          SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 

Spotrebiteľ:

 • Pri uplatnení zákonnej záruky ak ide o chybu odstrániteľnú, má spotrebiteľ právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej časti, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
 • ak ide o iné chyby neodstrániteľné a  spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 • Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí hopredávajúci.V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.
 • Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodní zákonník.
 • Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá.  
 • Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
 • Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Podnikateľ:

 • Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.
 • Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.
 • Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie.
 • V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t.j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie), je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie náklady na uskladnenie.
 • Ak si kupujúci nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať. O zmýšľanom predaji bude predávajúci kupujúceho informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatok za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí kupujúci uplatniť u predávajúceho.

      VI.          ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonickyalebo e-mailom, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie predávajúci vydá písomný doklad o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.
 • Ak je predmetom kúpy spotrebný materiál alebo ak je tento materiál súčasťou zakúpeného tovaru, použije sa životnosť miesto záruky za akosť. Životnosť môže byť uvedená časovo, v dobe tovaru alebo počtom použitia, či inak obdobne špecifikovaná. Pri tovare môže byť uvedená viac ako jedna z týchto životností. K úspešnému uplatneniu reklamácie je nutné dodržať všetky uvedené podmienky.
 • Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadnuť k vyššie uvedeným skutočnostiam, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým používaním veci a nie je možné ju tak zameniť so životnosťou výrobku. Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť k opotrebeniu spôsobenú obvyklým používaním. Pokiaľ tovar používate (nie vlastníte) dlhšie ako je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknutá vada je dôsledkom bežného opotrebenia, avšak nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnú vadu.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.11.2022