VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRENÁJMU MOTOROVÉHO VOZIDLA

 

      I.          VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky užívania motorových vozidiel (ďalej len „VOP“) vydané spoločnosťou Tvoja Dodavka s.r.o. so sídlom Húskova 87, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, Slovenská republika, IČO:47432560, DIČ: 2023878483, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I oddiel: Sro, vložka č.33536/V záväzne upravujú právne vzťahy medzi Prenajímateľom a Nájomcom, ako druhou zmluvnou stranou Zmluvy o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „Zmluva“) a sú spolu s protokolom o odovzdaní motorového vozidla a protokolom o vrátení motorového vozidla neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“).
 • Prenajímateľ je obchodnou spoločnosťou, predmetom činnosti ktorej je okrem iného prenájom motorových vozidiel. (ďalej len „Prenajímateľ“).
 • Nájomca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Prenajímateľom Zmluvu (ďalej len „Nájomca“).
 • Podnikateľom sa rozumie:

osoba zapísaná v obchodnom registri,

osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež rozumie pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie nájomca v rezervačnom formulári svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

 

 • Predmetom VOP a Zmluvy je záväzok Prenajímateľa prenechať Nájomcovi motorové vozidlo vrátane jeho súčastí, príslušenstva, doplnkov a služieb bližšie špecifikovaných v Zmluve a záväzok Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné.
 • Nájomca je povinný pred uzatvorením Zmluvy o nájme motorového vozidla predložiť platný občiansky a vodičský preukaz. V prípade právnických osôb platný vodičský a technický preukaz osoby, oprávnenej viesť motorové vozidlo v mene právnickej osoby.
 • Zmluvné strany je spoločné označenie pre Prenajímateľa a Nájomcu (ďalej len „Zmluvné strany“). Nájomca vykonaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP.
 • Právne vzťahy prenajímateľa a nájomcu, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi prenajímateľom a nájomcom sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou Zmluvou, má prednosť text Zmluvy.

 

        II.          ZMLUVA O NÁJME MOTOROVÉHO VOZIDLA

Uzavretie zmluvy:

 • Zmluva o nájme motorového vozidla vzniká odoslaním objednávky(návrhu na uzatvorenie zmluvy) nájomcom a následným prijatím objednávky (prijatím návrhu na uzatvorenie zmluvy) prenajímateľom.Prijatie objednávky prenajímateľ oznámi nájomcovi do 24 hodín od doručenia objednávky spolu s návrhom informáciami o termíne a mieste vyzdvihnutia motorového vozidla prostredníctvom zadaného e-mailu. (na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv).
 • Nájomca je oprávnený vykonať objednávku:
 1. a) v rámci zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácií na internetovej stránke prenajomdodavok.eu (ďalej len „web“),
 2. b) vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 • Vzniknutú zmluvu (vrátane ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo zákonných dôvodov.

Predmet nájmu:

 • Predmetom Zmluvy je záväzok Prenajímateľa prenechať Nájomcovi motorové vozidlo vrátane jeho súčastí, príslušenstva, doplnkov a služieb bližšie špecifikovaných v Zmluve a záväzok Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné.

 

     III.          CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena:

 • Všetky ceny sú zmluvné. Na webe sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú vrátane DPH.

Platobné podmienky:

 • Platbu za nájom motorového vozidla je nájomca oprávnený uhradiť prostredníctvom:
 • platobnej/kreditnej karty alebo
 • v hotovosti, v osobitných prípadoch po dohode s prenajímateľom pri prevzatí vozidla.

 

 • Nájomca je povinný okrem platby za nájom motorového vozidla uhradiť prostredníctvom platobnej/kreditnej karty vratnú zálohu, ktorá je po splnení podmienok nájmu vrátená nájomcovi.

 

 • Platba je možná len v EUR. Daňový doklad prenajímateľ zasiela nájomcovi po uhradení platby. Prenajímateľ nie je platca DPH. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

 

 

      IV.          PREVZATIE MOTOROVÉHO VOZIDLA

 

 • Nájomca je oprávnený vyzdvihnúť si motorové vozidlo po uhradení platby za nájom,na adrese prevádzky spoločnosti Tvoja Dodavka s.r.o., Alexandra Dubčeka 37, Košice – Krásna, Slovenská republika.

 

 

         V.          PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

 • Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi motorové vozidlo v technickom stave spôsobilom na cestnú premávku, poistené pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, čisté, s povinným vybavením zodpovedajúcim platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky a s plnou nádržou pohonných hmôt (PHM).
 • Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi spolu s motorovým vozidlom doklady potrebné na jeho prevádzku v Slovenskej republike (osvedčenie o evidencii vozidla, osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla, potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla).
 • Prenajímateľ je povinný informovať nájomcu o základných vlastnostiach prenajatého motorového vozidla.
 • Prenajímateľ nie je povinný vybaviť prenajaté motorové vozidlo platnou diaľničnou známkou.
 • Prenajímateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených dohodnutých týmito VOP a Zmluvou.
 • Prenajímateľ je oprávnený žiadať od nájomcu náhradu škody, ktorá mu vznikne poškodením, zničením, stratou alebo krádežou motorového vozidla, jeho časti, príslušenstva alebo vybavenia. V prípade vzniku škody je prenajímateľ oprávnený žiadať od nájomcu úhradu zmluvnej pokuty vo výške 350€ (tristopäťdesiat eur).Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca má právo žiadať vrátenie zmluvnej pokuty zaplatenej podľa predchádzajúcej vety tohto bodu VOP v prípade, ak nárok na náhradu škody, ktorá vznikne prenajímateľovi poškodením, zničením, stratou alebo krádežou motorového vozidla, jeho časti,príslušenstva alebo vybavenia bude v celom rozsahu uspokojený nájomcom alebo osobou zodpovednou za vznik škody. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške150€ (stopäťdesiat eur) aj v prípade,ak nájomca odovzdá prenajímateľovi motorové vozidlo v nadmerne znečistenom stave (či už interiér alebo exteriér) a v prípade porušenia zákazu fajčenia v motorovom vozidlevo výške 350€ (tristopäťdesiat eur).
 • Prenajímateľ je oprávnený žiadať od nájomcu náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s obstaraním nových dokladov k motorovému vozidlu v prípade, že nájomca pri vrátení vozidla nevráti prenajímateľovi.

 

      VI.          PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU

 

 • Nájomca je oprávnený užívať prenajaté motorové vozidlo osobne po dobu dohodnutú v nájomnej zmluve na účel, na ktorý je vozidlo určené.
 • Nájomca sa zaväzuje používať motorové vozidlo v súlade podmienkami stanovenými zákonom č. 8/2009. Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Nájomca vyhlasuje, že si je vedomý, že náklady na pohonné hmoty a ďalšie prevádzkové náklady (najmä čistenie motorového vozidla, voda do ostrekovačov) hradí sám, bez nároku na započítanie so sumou nájomného.
 • Nájomca vyhlasuje, že si je vedomý, že nesie plnú zodpovednosť za vynesené rozsudky alebo uložené pokuty v prípade porušenia podmienok stanovených zákonom č. 8/2009. Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Nájomca je povinný chrániť prenajaté motorové vozidlo pred poškodením, stratou alebo zničením a pri každom opustení ho uzamknúť a zabezpečiť doplnkovým elektronickým alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením, ak je ním vybavené.
 • Nájomca nie je oprávnený prenechať užívanie ani vedenie prenajatého motorového vozidla inej osobe. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu ani ho vypožičať inej osobe. Nájomca ručí prenajímateľovi za to, že vodič je držiteľom platného vodičského oprávnenia, jeho oprávnenie viesť vozidlo nebolo obmedzené súdom ani iným kompetentným orgánom a neexistujú žiadne okolnosti, ktoré by akýmkoľvek spôsobom obmedzovali jeho spôsobilosť viesť motorové vozidlo.
 • Nájomca je povinný dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebeniu alebo zničeniu funkčných časti motorového vozidla a nepoužívať ho mimo cesty.
 • Nájomca je povinný bezodkladne po zistení vady na vozidle o tom informovať prenajímateľa a ďalej postupovať podľa jeho pokynov a pri vrátení vozidla upozorniť na všetky vady, ktoré sa počas nájmu na prenajatom motorovom vozidle vyskytli. Na odtiahnutie vozidla je nájomca povinný privolať prenajímateľa.
 • Nájomca nesmie vykonávať zmeny, opravy alebo úpravy alebo iné zásahy na motorovom vozidle. Nájomca nemá právo na náhradu nákladov vynaložených na zmeny, opravy alebo úpravy motorového vozidla.
 • Nájomca nesmie opustiť s prenajatým motorovým vozidlom Slovenskú republiku bez výslovného predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa. Pri porušení tohoto zákazu prenajímateľ nehradí žiadne náklady a škody vzniknuté v cudzine a nájomca je povinný v prípade uplatnenia akéhokoľvek nároku tretej osoby v tejto súvislosti voči prenajímateľovi uhradiť.
 • Nájomca je povinný okamžite hlásiť každú dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v súvislosti s užívaním prenajatého motorového vozidla orgánom polície, aj v prípade, že nedošlo k poškodeniu prenajatého motorového vozidla a požiadať o vydanie potvrdenia o dopravnej nehode. Taktiež je povinný ohlásiť dopravnú nehodu prenajímateľovi a ďalej postupovať podľa jeho pokynov.

 

 • Nájomca je povinný osobne vrátiť motorové vozidlo čisté a so všetkými dokladmi, ktoré prevzal, s plnou nádržou pohonných hmôt v mieste jeho prevzatia od prenajímateľa.

 

 • Nájomca sa zaväzuje nahradiť náklady účelne vynaložené v súvislosti s obstaraním nových dokladov v prípade, že nájomca pri vrátení vozidla nevráti prenajímateľovi všetky prevzaté doklady.

 

  VII.          POISTENIE VOZIDLA, DOPRAVNÉ NEHODY A ŠKODA NA VOZIDLE

 

 • Prenajímateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a hradiť poistné a poistiť motorové vozidlo pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže motorového vozidla, jeho častí a príslušenstva a výbavy predpísanej výrobcom a to v rozsahu stanovenom platnými predpismi a poistnými podmienkami zvolenej poisťovne. Prenajímateľ je povinný nájomcu oboznámiť s podmienkami poistenia, ak tieto nevyplývajú z právnych predpisov.
 • Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje poistenie alebo poistné plnenie poisťovne nenahrádza celú škodu, je nájomca povinný prenajímateľovi takúto škodu, prípadne ďalšiu škodu vzniknutú prenajímateľovi nahradiť. Nájomca vždy znáša spoluúčasť vo výške stanovej poistnými podmienkami poisťovne.
 • V prípade nehody, ktorá je poistnou udalosťou, pri ktorej došlo ku škode iných osôb, je nájomca povinný oznámiť túto skutočnosť prenajímateľovi a príslušnej poisťovni podľa pokynov prenajímateľa.

 

VIII.          SANKCIE

 

 • V prípade, že nájomca nevráti prenajímateľovi prenajaté motorové vozidlo do dohodnutej doby, prenajímateľ je oprávnený žiadať a nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20€ (dvadsať eur) za každú začatú hodinu omeškania s vrátením prenajatého motorového vozidla.Tým nie je dotknuté právo prenajímateľa na náhradu škody, ani právo prenajímateľa na nájomné. Prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu náhradu nákladov v prípade, že nájomca neodovzdá motorové vozidlo s plnou nádržou pohonných hmôt alebo nie je čisté.

 

 • V prípade, že nájomca vykoná akékoľvek úpravy či zásahy na prenajatom vozidle bez súhlasu prenajímateľa, je povinný zaplatiť mu zmluvnú pokutu vo výške 1000€ (tisíc eur), tým nie je dotknuté právo prenajímateľa na náhradu škody.

 

 • Prenajímateľ je oprávnený zadržať motorové vozidlo nájomcu na zabezpečenie svojich pohľadávok voči nájomcovi.

 

 • Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z týchto VOP alebo zmluvy môže oprávnená strana písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou.

 

 • Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z týchto VOP alebo zmluvy, ktoré nebude napravené ani na základe písomnej výzvy oprávnenej strany, obsahujúcej primeranú lehotu na jej odstránenie.

 

 • Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez výzvy v zmysle ods. 1.4 tohto článku, v prípade ak hrozí vznik škody na motorovom vozidle alebo ak hrozí vznik inej škody prenajímateľovi.

 

    IX.          ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 • Vykonaním objednávky motorového vozidla nájomca potvrdzuje, že:

 

 1. bol oboznámený s vlastnosťami prenajatého motorového vozidla,
 2. bol oboznámený s výškou nájomného a podmienkami jeho platenia, ako aj so sankciami v prípade porušenia zmluvných podmienok,
 3. bol oboznámený s podmienkami poistenia motorového vozidla, vrátane výšky spoluúčasti pri poistnej udalosti,
 4. prevzal vozidlo nepoškodené, čisté, s plnou nádržou pohonných hmôt, v stave spôsobilom na prevádzku na pozemných komunikáciách a s vybavením uvedeným v nájomnej zmluve,
 5. prevzal doklady nevyhnuté na prevádzku vozidla a jedno vyhotovenie nájomnej zmluvy
 6. súhlasí so všetkými podmienkami stanovenými v týchto VOP a zaväzuje sa splniť všetky finančné záväzky vyplývajúce z VOP, resp. zmluvy alebo jej porušenia a ďalšie záväzky vyplývajúce z VOP, resp. zmluvy.

 

 • Neoddeliteľnou súčasťou VOP a zmluvy je cenník Poplatkov za porušenie zmluvy a poškodenie vozidla.

 

 • Pokiaľ ste spotrebiteľom, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili vašu reklamáciu, alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva. Máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („ARS “), ak sme na vašu žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedali zamietavo alebo sme na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh môžete podať príslušnému subjektu ARS; Vaša možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 • Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môžete, ak ste spotrebiteľom, využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 • Orgán dozoru, ktorému podlieha naša činnosť, je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj so sídlom Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PREDAJ TOVARU

 

 

www.prenajomdodavok.eu

(aktualizované 01/11/2022)

 

          I.          VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • SpoločnosťTvoja Dodavka s.r.o.so sídlomHúskova 87, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, Slovenská republika, IČO:47432560, DIČ:2023878483, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I oddiel: Sro, vložka č.33536/V, je prevádzkovateľom internetového obchoduprenajomdodavok.eu(ďalej len „e-shop“) a predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“).
 • Predávajúci vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri predaji tovaru a poskytovaní služieb. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Predávajúcim a sú záväzné pre všetky zmluvné strany.
 • Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 • Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacimi právnymi predpismi.
 • Podnikateľom sa rozumie:
 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež rozumie pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

 • Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok, že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

        II.          KÚPNA ZMLUVA

Uzavretie kúpnej zmluvy:

 • Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky(návrhu na uzatvorenie zmluvy) kupujúcim a následným prijatím objednávky (prijatím návrhu na uzatvorenie zmluvy) predávajúcim.Prijatie objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu do 24 hodín od doručenia objednávky spolu s informáciami o dostupnosti a termíne dodania prostredníctvom zadaného e-mailu.(na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv).
 • Kupujúci je oprávnený vykonať objednávku:
 1. a) v rámci zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácií v e-shope,
 2. b) vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa z objektívnych dôvodov nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).
 • Vzniknutú zmluvu (vrátane ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo zákonných dôvodov.

Dodanie predmetu kúpy:

 • Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá predmet kúpy, doklady, ktoré sa k nemu vzťahujú a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k predmetu kúpy a Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci sa stane vlastníkom veci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

     III.          CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena:

 • Všetky ceny sú zmluvné. V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané osobitne a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.
 • Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. V takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:
  • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu);
  • u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
  • zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.

 

 • Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. Akciové ceny, zľavy na tovar nie je možné kombinovať navzájom.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

Platobné podmienky:

 • Predávajúci akceptuje nasledujúce spôsoby platby a podmienky:
 • platba vopred bankovým prevodom
 • platba na dobierku pri doručení tovaru
 • platba kartou
 • Platba je možná len v EUR. Daňový doklad predávajúci zasiela kupujúcemu spolu s tovarom. Predávajúcije platca DPH. Všetky ceny u uvedené vrátane DPH.

      IV.          DORUČENIE A DODACIE PODMIENKY

Spôsoby a lehoty dodania:

 • Predávajúci zaisťuje alebo sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
 • zasielanie prepravnou službou/poštovým podnikom:

 

Kupujúci je zároveň oprávnený vyzdvihnúť si tovar prostredníctvom osobného odberu na adrese prevádzky spoločnosti Tvoja Dodavka s.r.o.,Alexandra Dubčeka 37, 040 18Košice  – Krásna, Slovenská republika.

 

 • Dodacia lehota na tovar v ponuke je vo väčšine prípadov 1-3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálne 5 pracovných dní. Dodacia lehota sa po dohode s Kupujúcim môže meniť. O dodacej lehote, termíne dodania a v prípade osobného odberu o termíne prístupnosti tovaru na adrese sídla Predávajúceho bude Kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade predĺženia dodacej lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť v súlade s bodom 2.2 VOP.

 

Ostatné dojednania:

 • Miesto odberu/doručenia tovaru je stanovené na základe objednávky Kupujúcim. Za splnenie záväzku Predávajúceho v zmysle bodu 2.5 VOP sa považuje dodanie tovaru na určené miesto odberu/doručenia.
 • Ak z povahy veci alebo ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí, ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným na uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará Predávajúci vec na prepravu. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a jej úplnosť. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento potvrdí prevzatie tovaru.
 • V prípade zásahu vyššej moci, výpadku informačného systému, Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie a poškodenie tovaru zavinené prepravcom. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

         V.          ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy-spotrebiteľ:

 • Kupujúci má právo v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. od zmluvy odstúpiť v prípade zmluvy uzavretej na diaľku mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. V uvedenej lehote je nevyhnutné o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informovať Predávajúceho spolu s informáciami potrebnými k vybaveniu:
 • Číslo objednávky (variabilný symbol)
 • Popis tovaru
 • Dátum prevzatia tovaru
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa
 • Adresa spotrebiteľa
 • Číslo účtu a kód banky (IBAN) pre vrátenie platby
 • Dôvod odstúpenia (nepovinné)

Formulár na odstúpenie od zmluvy určený pre spotrebiteľov nájdete tu:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

KOMU: Tvoja Dodavka s.r.o.so sídlomHúskova 87, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 47432560
Meno a priezvisko spotrebiteľa *:
Adresa spotrebiteľa *:
Týmto oznamujem, že odstupujemod zmluvy na tento tovar*:

Popis tovaru (výrobné číslo):

Číslo objednávky* (variabilný symbol):
Dátum objednania/dátum prevzatia*:
Číslo účtu, kód banky (IBAN) pre prípad vrátenia platby*
Dátum*
Podpis spotrebiteľa * (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

*povinné/vyplniť čitateľne

 • Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ zaslať najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu prevádzky Predávajúceho Tvoja Dodavka s.r.o.,Alexandra Dubčeka 37, 040 18 Košice – Krásna, Slovenská republika, úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, doporučene, poistený (odporúčanie), vhodne zabalený aby nedošlo počas prepravy k poškodeniu samotného tovaru.V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu tvojadodavka@gmail.com.
 • Predávajúci najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy; tým nie je dotknuté ustanovenie § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z.
 • Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

      VI.          ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 • Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkompredávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

   VII.          KOMUNIKÁCIA

 • Na komunikáciu kupujúci môže využiť všetky kontakty uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Prosíme vás však, aby ste prednostne využívali možnosť komunikovať s nami prostredníctvom e-mailu, najmä pre urýchlenie a efektivitu komunikácie a ako alternatívu k listovým zásielkam ‒ ďakujeme, že šetríte životné prostredie. V prípade akýchkoľvek problémov nás môžete kontaktovať na adrese tvojadodavka@gmail.com.

 VIII.          OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Vaše osobné údaje chránime v zmysle platných právnych predpisov. Podrobné informácie o tom ako spracovávame a chránime vaše osobné údaje nájdete na internetovom sídle prevádzkovateľa v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.

      IX.          ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Pokiaľ ste spotrebiteľom, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili vašu reklamáciu, alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva. Máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („ARS “), ak sme na vašu žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedali zamietavo alebo sme na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh môžete podať príslušnému subjektu ARS; Vaša možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môžete, ak ste spotrebiteľom, využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu europa.eu/consumers/odr.
 • Orgán dozoru, ktorému podlieha naša činnosť, je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekciepre Košický kraj so sídlom Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.11.2022. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.